Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal & Consultancy Services

Serkan Cengiz Avukatlık & Danışmanlık Bürosu

Serkan Cengiz Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Serkan Cengiz Legal and Consultancy Services
 

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluna dair usule ilişkin kabuledilebilirlik ölçütlerini konu alan sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

Adil yargılanma hakkına ilişkin bir kısım AİHM ve AYM emsal içtihatlarını içeren sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

AYM'nin iş hukukuna ilişkin bazı seçili emsal içtihatlarını içeren sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

AİHM ve AYM'nin işkence veya diğer kötü muamele yasağı türlerine dayanan yakınmalar ile etkili soruşturma yükümlülüğü açısından yayınlamış olduğu bir kısım emsal içtihatları içeren sunum slaytları güncellenmiş olarak sitemize eklenmiştir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluna ilişkin güncellenmiş sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun mal praktis kaynaklı maruz kaldığı zararının tazminine yönelik davanın reddi kararı dolayısıyla Anayasa m.17 hükmünün ihlal edildiğine, başvurucunun uzun yargılama kaynaklı ihlal yakınmasının ise Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru yapılması gerektiği gerekçesiyle kabuledilmeziliğine karar vermiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi koruma mekanizması, AİHS koruma mekanizmasına ilişkin reform süreci (usul ve esasa ilişkin değişiklikler), AİHM kararları ve kararların bağlayıcılığı, AİHM kararlarının icrası, AİHM kararlarının icrasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin denetimi, Avrupa Konseyi’nin diğer kurumlarının AİHM kararlarının icrasının denetimi sürecine katkıları ile AİHM kararlarının taraf devletlerin iç hukuklarında yarattığı etkileri ele alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası başlıklı çalışmamız Mayıs 2023 tarihinde Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.    

Olay tarihinde özel yetkili başsavcı vekili olan başvurucunun görevine son verilmesinin temini amacıyla, en başından itibaren dürüst işlem ilkesine aykırı bir şekilde ve olmayan bir suç örgütüne karşı yürütülen kumpas bir ceza soruşturması kapsamında elde edilen telefon konuşma kayıtlarına dayanılarak HSYK tarafından disiplin cezası (yer değiştirme) tesis edilmesi yakınmasını konu alan başvuruda AİHM, AİHS m.6 ve m.8'in ayrı ayrı ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Başvurucunun gözaltı aşamasında avukata erişiminin engellendiği, işkence ve kötü muamele ile alınan ifadesinin mahkumiyetine dayanak kabul edildiği, AİHM başvurusuna ilişkin avukatıyla yaptığı yazışmalarının cezaevi idaresi tarafından açıldığı yakınmaları açısından AİHM, yazışmaların cezaevi idaresi tarafından açılması şikayeti açısından AİHS m.8 tarafından garanti altına alınan haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş, diğer yakınmalar açısından ise ihlali kabul eden ve yargılamanın yenilenmesi yoluyla ihlal sonuçlarının giderileceğini taahhüt eden Hükümet’in tek taraflı deklarasyonu temelinde şikayetlerin kayıttan düşürülmesine karar vermiştir. 

Serkan Cengiz ve Jeremy McBride tarafından hazırlanan “Tutukluluk İşlemlerinde Usuli Güvenceler Kılavuzu" başlıklı çalışma Avrupa Konseyi, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi  tarafından icra edilen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi " kapsamında 2022 yılında yayınlanmıştır.

Serkan Cengiz ve Jeremy McBride tarafından hazırlanan “Ceza Yargılamasında Tutukluluk ve Diğer Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Kılavuzu" başlıklı çalışma Avrupa Konseyi, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi  tarafından icra edilen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi " kapsamında 2022 yılında yayınlanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 31.05.2022 tarihinde yayımladığı kararında, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı olan başvurucunun FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiası tutuklanması ve sonrasında 14.5 ay tutuklu kalması nedeniyle AİHS m.5/1, 5/3, 5/5  ile m.10 hükümlerinin ihlal edildiğine karar vermiş ve başvurucunun tutukluluğunun keyfi ve hukuka aykırı olduğunu tespit etmiştir

Eşinden şiddet gördüğü yakınmasıyla başvurucu kadın tarafından açılan boşanma davasında aşamalardan sonra Yargıtay'ın bozma kararı nedeniyle tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle başvurucunun maddi ve manevi tazminat talebi reddedilmiştir. AİHM önünde başvurucu AİHS m.3, 6, 8 ve 14 tarafından korunan haklarının ihlal edildiği yakınmasında bulunmuştur. AİHM yargılaması aşamasında Hükümet, ihlalin gerçekleştiğini ve bu nedenle de toplam 7.500 Euro adil karşılık tutarının başvurucuya ödenmesini kabul etmiştir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluna ilişkin sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesi ve/veya ayrımcılık yasağına dayanılan bir kısım bireysel başvurular açısından vermiş olduğu kararlarına dair sunum slaytları sitemize eklenmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa mad.19 kapsamında ileri sürülen başvurucunun maruz kaldığı tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu yakınması açısından Anayasa mad.19/3 hükmünün ihlal edildiğine karar vermiştir.  

Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı tarafından ortak yürütülen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi, Yargı Mensuplarının Kapasitelerinin Artırılması Ortak Projesi" kapsamında ulusal ve yabancı uzmanlarca ortak olarak hazırlanan ve Türk Ceza Hukuku ile Ceza Muhakemesi Hukuku bağlamında çeşitli tespit/öneriler ihtiva eden "Türkiye'de Ceza Adaleti Alanında Mevzuat ve Politika İhtiyaç Analizi Raporu" sitemize eklenmiştir.

 

 

 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa mad.36 kapsamında ileri sürdüğümüz yakınmalar (mahkeme kararının icra edilmemesi ve uzun yargılama) açısından yaptığı değerlendirme sonucunda ilk yakınmaya dair (İYUK mad.28 ve AİHS mad.53 hükümlerine rağmen) yargılamanın henüz kesin bir kararla sonuçlanmamış olduğu gerekçesiyle kabuledilmezlik kararı vermiş, ikinci yakınma açısından ise yaklaşık 9 yıldır derdest olan yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmamış olduğu gerekçesiyle Anayasa mad.36 hükmünün ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Bir ceza yargılaması kapsamında hükmedilen adli para cezasına karşı kanun yoluna başvuramama ve yargılama sırasında karşı yanın tanıklarına soru sorma imkanından yoksun bırakılma şikayetleri açısından AİHM, ilk şikayet açısından AİHS m.6 hükmünün ihlal edildiğine karar vermiş, ikinci şikayet açısından ise şikayete ilişkin ulusal yargılamada dengeleyici faktörler ışığında ihlal bulunmadığına hükmetmiştir. AİHM'in konuyla ilgili bir başka kararı açısından Hulki Güneş/ Türkiye kararına bakılabilir (B.No:28490/95, 19.06.2003).         

AİHM ve AYM'nin işkence veya diğer kötü muamele yasağı türlerine dayanan yakınmalar açısından yayınlamış olduğu bir kısım emsal içtihatlarını içeren sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

AİHM ve AYM'nin özgürlük ve güvenlik hakkına dayanan yakınmalar açısından yayınlamış olduğu bir kısım emsal içtihatlarını içeren sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

AİHM ve AYM'nin yaşam hakkı ihlali yakınması açısından yayınlamış olduğu bir kısım emsal içtihatlarını içeren sunum slaytları sitemize eklenmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 29.09.2020 tarihinde yayımladığı kararında, başvurucunun bir siyasi partinin il başkanlığını yürüttüğü dönemde kullanmış olduğu bazı ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında tesis edilen terör örgütü üyeliği mahkumiyeti  dolayısıyla AİHS m.10 hükmünün ihlal edildiğine, hali hazırda AİHS m.10 ihlalinin tespit edilmiş olması nedeniyle de başvurucunun AİHS m.6 ve 1 nolu Ek Protokol m.3 çerçevesinde dile getirdiği diğer yakınmaları açısından bir inceleme yapılmasının gerekli olmadığına karar vermiştir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 24.03.2020 tarihinde yayımladığı kararında, başvurucunun halka açık bir toplantıdaki beyanları gerekçe gösterilerek Yeni Asır isimli gazete tarafından oldukça ağır bir şekilde tahkir edilmesine rağmen, ulusal mahkemenin başvurucu tarafından adı geçen gazeteye karşı açılan manevi tazminat davasını reddetmesi dolayısıyla AİHS m.8 hükmünün ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Başvuru konusu, 02.07.1996 yılında gerçekleşen iş kazasına ilişkin başvurucunun maruz kaldığı çalışma gücü kaybının Adli Tıp Genel Kurulu'nun 25.10.2007 gün ve 447 Karar nolu nihai raporuyla %36 olarak belirlenmiş olmasına ve başvurucunun maruz kaldığı maddi zararın ise 01.04.2008 tarihli bilirkişi raporuyla ilk kez belirlenmiş olmasına rağmen, başvurucu vekili tarafından sunulan ıslah dilekçesinin 10 yıllık zamanaşımı gerekçesiyle reddedilmesi kaynaklı mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 31.07.2018 tarih ve 30495 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan 7145 nolu Kanunun 19. maddesiyle HMK mad.375/1-ı hükmünde değişikliğe gidilerek, AİHM tarafından bireysel başvurulara dair verilen dostane çözüm ile Hükümet’in tek taraflı deklarasyonuna dayalı olarak verilen kayıttan düşürme kararları nedeniyle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabileceğini belirterek, başvurunun Hükümet tarafından sunulan tek taraflı deklarasyon temelinde kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

Böylelikle başvurucu, 02.07.1996 tarihinde gerçekleşen iş kazası nedeniyle; 28.05.2009 tarihine kadar iç hukukta takip ettiği, 18.09.2009 tarihinden 09.01.2020 tarihine kadar da AİHM’de takip ettiği başvurusunun konusunu oluşturan iş kazası kaynaklı maddi zararları için bir kez daha ve bu kez iç hukukta hak arama sürecine başlayacaktır.

Başvurucu Turgut Kazan'a karşı, müvekkili İ.C.'ye yönelik bir kısım hukuka aykırı işlemleri nedeniyle kamuoyu önünde eleştirdiği gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet savcısı O.Ş. tarafından açılan manevi tazminat davasında, Erzurum Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 17.03.2011 tarihinde O.Ş. lehine manevi tazminata hükmedilmiş, bu karar Yargıtay'ın  26.06.2012 tarihli kararıyla onanmıştır. Kesinleşen tazminat kararı dolayısıyla AİHS m.10 çerçevesinde ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yakınmasıyla, 16 Ocak 2013 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştır. 

AİHM yargılaması sırasında Hükümet, başvurunun AİHS m.37/1 (c) uyarınca kayıttan düşürülmesi amacıyla başvurucuya 6.750 Euro  manevi tazminat ödeme taahhüdünde bulunmuştur.

Hükümet ayrıca  7145 sayılı, 31 Temmuz 2018 tarihli Kanun’la değişik, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 375/1 (i) maddesi kapsamında başvurucunun yargılamanın iadesi yoluna başvurabileceğine dikkat çekmiştir.

Neticede Hükümet, başvurunun yukarıda belirtilen tek taraflı deklarasyon temelinde  kayıttan düşürülmesini talep etmiştir. Başvurucu, Hükümet'in bu talebini reddetmiş ve yakınmanın dayanağı olan tazminat kararı ile Sözleşme'nin 10.maddesinin ihlal edildiğinin tespitini talep etmiştir.    

AİHM, 22.10.2019 tarihli kararı ile Hükümet'in yukarıda belirtilen tazminat ödeme taahhüdü ve  HMK m.375/1 (i) uyarınca yeni tesis edilen iç başvuru yolu (yargılamanın iadesi) çerçevesinde, başvurunun AİHS m.37/1(c)uyarınca kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 29.01.2019 tarihinde yayımladığı kararında, Allianoi Antik Kenti hakkında, Devletin kurumları arasında yapılan toplantıya ilişkin tutulan resmi tutanağın, antik kentin Yortanlı Baraj suyu altında kalmaması için hukuki mücadele veren, ayrıca kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini de yürüten Allianoi  Girişimi'nin dönem sözcüsüne, Bilgi Edinme Kanunu uyarınca talep edilmesine rağmen, verilmemesi nedeniyle, AİHS m.10 hükmünün ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.  

Konuyla İlgili Haber 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurular için kullanıla gelen bireysel başvuru formu değişmiştir. Bireysel başvuru formunun, AİHM internet sayfasında yayınlanan son hali sitemize eklenmiştir.

Formun düzgün çalışabilmesi için, Adobe Reader 9 veya daha sonraki versiyonlardan birinin yanı sıra Windows veya Mac OS X sistemlerinden biri gereklidir.

Formun indirilerek ilk önce bilgisayarınıza kaydedilmesi gerekmektedir.

Kayıt işlemi sonrasında, uygun program yüklü ise, form açılacaktır.

Ayrıca konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için AİHM'nin aşağıda belirtilen linkine de bakmanız önerilir.

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/tur&c=

 

 

Dovydas Vitkauskas ve Grigoriy Dikov tarafından kaleme alınan ve Avrupa Konseyi tarafından Eylül 2017 tarihinde İngilizce olarak yayınlanan “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılama Hakkının Korunması" başlıklı el kitabı, "Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi" ortak projesi  kapsamında Av. Serkan Cengiz tarafından Türkçeye tercüme edilerek Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi, resmi görevlendirme üzerine icra edilen çok sayıda otopsi işlemine ilişkin ücretlerin oldukça düşük takdir edilmesi nedeniyle Anayasanın 35.maddesi tarafından garanti altına alınan başvurucunun mülkiyet hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 18.maddesi kapsamında ileri sürdüğümüz angarya ve zorla çalıştırma yasağının ihlal edildiği yakınmamız açısından ise 9 karşı 8 oyla ihlalin bulunmadığına karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi, 2005 Ocak dönemi ile 2007 Nisan dönemi arasında başvurucu tarafından serbest bölgeye sunulan fason hizmetin ihracat istisnası kapsamında görülmemesi suretiyle resen cezalı vergi tarhiyatı yapılması ve tarhiyata açılan davada lehe olan emsal mahkeme kararlarına aykırı karar verilmesi ve ayrıca Danıştay kararlarının gerekçesiz olması nedenleriyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği yakınması açısından ihlalin meydana gelmediğine, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması kaynaklı yakınma açısından ise ihlalin mevcut olduğuna karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, HİV (+) tanısı almış olması nedeniyle işinden çıkarılan başvurucu açısından, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının (Anayasa, m.17), özel hayata saygı hakkının (Anayasa, m.20) ve adil yargılanma hakkının (Anayasa, m.36) ihlal edildiğine karar vermiştir. 

AİHM, 18 Ekim 2016 tarihinde açıkladığı kararında, üvey babasının 3 kez tecavüzüne uğradığını belirten 16 yaşındaki mağdurun şikayeti üzerine başlatılan ulusal yargılamada, gerekli özenin gösterilmediği, mağdurun gerek ifadesinin alınması gerekse de ifadesinin değerlendirilmesi aşamasında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, gerekli uzman desteği alınmadığı gerekçeleriyle AİHS'nin 3 ve 8.maddelerinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Konuyla İlgili Haber  

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS m.41 Kapsamındaki Hükümlerinin (Adil Karşılık) Mahiyeti ve Unsurları" başlıklı eserimiz Temmuz 2016 tarihinde Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Avukatların/hukukçuların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde takip ettikleri başvurular açısından, AİHS m.41 kapsamındaki taleplerini belirlerken dayanak olarak kullanabilecekleri salt bu amaca özgülenmiş, konuyu etraflıca ele alan Türkçe yayınlanmış bir kaynağın olmayışı bizi, böyle bir konuda çalışma yapmaya yöneltti. Hazırlamış olduğumuz çalışmanın özellikle uygulamanın içinde yer alan meslektaşlarımız ve hukukçular açısından yararlı olacağını umut ediyoruz.

AİHM, 1 Aralık 2015 tarihinde açıkladığı kararında, www.youtube.com adlı internet sayfasına erişimin engellenmesinin, kullanıcı durumunda olan başvurucuların Sözleşme'nin 10.maddesi kaynaklı haklarını ihlal ettiğine hükmetmiştir.  

Konuyla İlgili Haber

Anayasa Mahkemesi'ne göre yüksek güvenlikli bir ceza evinde tutulan mahpus Ali Karatay'a, ailesi tarafından gönderilen "Devrimden Sonra" isimli bir sinema filmi CD'sinin, cezaevi idaresi tarafından verilmemesi, mahpusun AİHS ve Anayasa tarafından korunan ifade özgürlüğü ve bilgiye erişme haklarını ihlal etmiştir. Karar sitemize eklenmiştir.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu tarafından finanse edilen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemini Destekleme Projesi” kapsamında hazırlanan “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu” sitemize eklenmiştir.

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından yürütülen "AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Projesi" kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde açıklanan X / Türkiye kararının ulusal uygulaması üzerine hazırlanan rapor Aralık 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Moskova Barosu Başkanı Genri Markovich Reznik'in canlı yayınlanan bir televizyon programında eleştirdiği Rusya Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle açılan tazminat davası sonucunda ulusal mahkemeler Sayın Reznik'in sembolikte olsa davacılara tazminat ödemesine hükmetmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,  ulusal yargılama sonucunda verilen bu kararla  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan ifade özgürlüğü hakkını ihlal edildiğine hükmetmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 4 Nisan 2013 tarihli kararının Türkçesi sitemize eklenmiştir.    

İmam nikahlı kadının, ölen partneri üzerinden hayatta kalan eş maaşından ve sağlık güvencesinden yararlandırılmamasının Sözleşme'nin 1 nolu Protokolü'nün 1.maddesiyle (mülkiyet hakkı) bağlantılı olarak Sözleşmenin 14.maddesini (ayrımcılık yasağı)  ve ayrıca Sözleşme'nin 8.maddesini (aileye saygı hakkı) ihlal etmeyeceğine hükmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (Büyük Daire) 2 Kasım 2010 tarihli nihai kararının Türkçesi sitemize eklenmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 17.09.2013 tarihinde yayınlamış olduğu Söyler / Türkiye başvurusuna ilişkin kararında karşılıksız çek keşide etme suçu nedeniyle  yaklaşık 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen başvurucunun TBMM seçimlerinde oy kullanma hakkından yoksun bırakılması  dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1 nolu Protokolü'nün 3.maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine hükmetmiştir.Kararın Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçesi sitemize eklenmiştir.   

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  09.04.2013 tarihinde yayınlamış olduğu Mehmet Şentürk ve Bekir Şentürk / Türkiye kararında 8 aylık hamile olan ve karnındaki bebeği öldüğü tespit edilen kadına acil tıbbi tedavinin, tedavi peşinatını yatırmadığı gerekçesiyle, sağlanmaması sonucunda ölmesi nedeniyle AİHS m.2'nin hem esastan hem usulden ihlal edildiğine hükmetmiştir.Kararın Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçesi sitemize eklenmiştir.   

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve "Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Av. Serkan Cengiz tarafından Türkçeye tercüme edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesine ilişkin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılama Hakkının Korunması" başlıklı el kitabı Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve "Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Av. Serkan Cengiz tarafından Türkçeye tercüme edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9.maddesine ilişkin “Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü Hakkının Korunması" başlıklı el kitabı Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  09.10.2012 tarihinde yayınlamış olduğu X / Türkiye kararında eşcinsel bir tutuklunun güvenlik gerekçesiyle de olsa 13 aylık bir süre boyunca disiplin cezası verilenler için kullanılan, 5 metrekare genişliğindeki , içinde bir lavabonun bile olmadığı, pencere olmaması nedeniyle güneşle temasın mümkün olmadığı, pis ve farelerin bulunduğu tek kişilik bir hücrede, diğer mahpuslarla görüşmesine izin verilmeksizin, açık havaya çıkarılmadan ve herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasına da izin verilmeden tutulmasını hem AİHS m.3’ün (insanlık dışı muamele yasağı) hem de bağlantılı olarak AİHS m.14’ün (ayrımcılık yasağı) ihlali olarak tespit etti. Kararın Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçesi sitemize eklenmiştir.   

Dava, özetle polis şiddeti nedeniyle yara/berelere maruz kalan ve kolu kırılan başvurucunun şikayeti nedeniyle haklarında dava açılan polislerden dördünün uzun bir yargılama sonrasında ilk etapta 25 gün hafif hapis ve 25 gün meslekten geçici uzaklaştırma cezasına mahkum edilmesine rağmen, devamında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek bir cezasızlık durumunun yaratıldığı, başvurucunun ise polise hakaret ve mukavemetten 20 ay hapis cezasına mahkum edildiği yakınmasını konu almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aşağıda bir kısmı aktarılan ilgili kararında işkence ve kötü muamele davalarında, yargıçların takdir yetkilerini mahkumiyetin sonuçlarını minimize etmek amacıyla polis lehine kullandığını, böylesi bir durumun Türkiye'nin Sözleşmenin 3. maddesi altında üstlenmiş olduğu yükümlülükle uyumlu olmadığını belirterek AİHS'nin işkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen 3.maddesinin hem esastan hem usulden ihlal edildiğine hükmetmiştir. Kararın Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçesi sitemize eklenmiştir. 

Basın açıklamasına yapılan müdahale ve sonrasındaki gözaltı sırasında maruz kaldıkları polis şiddetine ilişkin yaptıkları şikayetin ulusal makamlar nezdinde sonuçsuz kalması yakınmasını konu alan başvuruda, AİHM başvurucuların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3.ve 11. maddeleri tarafından korunan haklarının ihlal edildiğine hükmederek, ayrıca barışçıl bir toplantıya katılmanın cezai bir yaptırım tehdidinin gerekçesi olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat çekmiştir. Kararın Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçesi sitemize eklenmiştir.  

Başvurucuya ilişkin idari yargılamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesine (adil yargılanma hakkı) aykırı olduğuna hükmeden AİHM kararının Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçesi sitemize eklenmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2.maddesi tarafından garanti altına alınan "yaşam hakkına" dair Mahkeme'nin konuyla ilgili temel içtihatları ışığında hazırlamış olduğumuz çalışma sitemize eklenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasa’sının 53.maddesinin günümüze kadar geçirdiği değişiklikler ışığında mevcut durumun ortaya konulmasını ve 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği ile özellikle kamu görevlilerine “sağlanan” toplu iş sözleşmesi yapma hakkının etkinliği ve işlevselliğinin tartışılmasını amaçlayan çalışmamız siteye eklenmiştir.

Homoseksüel çiftlerin evlenme ve aile kurma hakkına dair oldukça etraflı analizlerler içeren, ayrıca konuyla ilgili Avrupa yaklaşımını ortaya koyan AİHM kararının Türkçesi sitemize eklenmiştir.

I nolu Protokolün 2.maddesi tarafından garanti altına alınan "eğitim hakkına" dair Mahkemenin konuyla ilgili temel içtihatları ışığında hazırlamış olduğumuz çalışma sitemize eklenmiştir.

Kıyı Kanunu uyarınca tapuları iptal edilen mağdurların başvurusuna ilişkin AİHM kararının Türkçesi sitemize eklenmiştir.

İşkence ve kötü muamelenin ispatlanmasında fiziki bulguların yanısıra psikolojik bulgularında delil olarak kullanılması gerektiğini hüküm altına alan AİHM kararı sitemize eklenmiştir.

İşbu çalışma mahpusların açlık grevi bağlamında ortaya çıkan temel meselelerden birisi olan zorla beslemenin gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuk açısından mümkün olup olmadığını ele almaktadır.

3 Temmuz 2003 tarihinde T. İmar Bankası T.A.Ş’ye el konulması ile toplumu hayrete düşürecek pek çok bilinmezin ortaya çıktığı bir süreç başladı. Bu süreç yarattığı binlerce mağduruyla uzun bir dönem kamuoyunu işgal etti. AİHM'in mağdurların başvurusu üzerine vermiş olduğu kararı irdeleyen çalışma sitemize eklendi.

İmar Bankası mağdurlarının mülkiyet haklarının ihlal edilip edilmediğine dair  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararın Tükçesi sitemize eklenmiştir. 

Ceza yargılamasının ve sonraki itiraz incelemesinin duruşmasız yapılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesine (adil yargılanma hakkına) aykırı olduğuna hükmeden AİHM'in ilgili Akbulut / Türkiye kararının Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkçesi sitemize eklenmiştir.

Toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi, müdahalenin orantılılığı ve kolluğa ilişkin yürütülen soruşturmanın etkinliği açısından yol gösterici tespitler ve değerlendirmeler içeren AİHM'in Saya ve Diğerleri / Türkiye başvurusuna ilişkin kararının Türkçesi sitemize eklenmiştir. 

Kişilik haklarının korunması ile basın özgürlüğü arasındaki dengeyi tartışan AİHM'in Ramazan Yıldırım / Türkiye başvurusuna ilişkin yayınladığı kabuledilebilirlik kararının çevirisi sitemize eklenmiştir.

Genel olarak arama, özel olarak avukatlık bürosunun aranması, belge ve özellikle elektronik verilere el konulması meselesi hakkında ayrıntılı değrlendirmeler içeren AİHM'in Wieser ve Bicos Beteiligungen GMBH / Avusturya başvurusuna ilişkin yayınlamış olduğu kararın Türkçesi sitemize eklenmiştir. 

Çocuk yargılamasında tutuklamanın en son başvurulması gereken tedbir olduğunu belirten, 17 yaşındaki başvurucunun ilk duruşmaya kadar toplam 48 gün tutuklu kalmasını, Sözleşmenin 5.maddesini ihlal ettiğini ifade eden AİHM'in Tolga Nart / Türkiye başvurusuna ilişkin yayınlamış olduğu kararın Türkçesi sitemize eklenmiştir.

 

İsnadın son duruşmada değiştirilmesinin bazı koşullar altında adil yargılanma hakkını ihlal etmeyeceği tespitini ihtiva eden AİHM'in 3 Haziran 2008 tarihli Akgöçmen / Türkiye kararının Türkçesi sitemize eklenmiştir.

Türkçesi sitemize eklenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanlığı tarafından 2007 yılında yayınlanan yönerge ile tazminata ilişkin biçimsel ve esasa dair gereklililer ortaya konulmuştur.

Serkan Cengiz (Avukat), Askeri Yargıtay Onursal Başkanı Tuğgeneral (E) Fahrettin Demirağ, Teoman Ergül (Avukat), Prof. Dr. Jeremy Mcbride (Barrister) ve Prof. Dr. Durmuş Tezcan tarafından hazırlanan bu kitap Avrupa Konseyi tarafından Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği halinde yürütülen "Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimi Projesi" çerçevesinde Kasım 2008 tarihinde yayınlanmıştır. Çalışmanın pdf formatına sitemizden ulaşılabilir.

 

31/08/08

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi El Kitabı

Bir Avrupa Konseyi yayını olan  "Short Guide to the European Convention on Human Rights" (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi El Kitabı) adlı eser İzmir Barosu tarafından Ağustos 2008'de yayımlanmıştır. Rehber, Avukat Serkan Cengiz ve İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Müdürü Utku Kılınç (Hukukçu) tarafından Türkçeye kazandırılmış olup, İzmir Barousu İnsan Hakları Merkezinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

Avrupa Konseyi Uzmanı olarak katıldığımız ve Konsey tarafından Makedon avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine eğitimi amacıyla 27-29 Haziran 2008 tarihleri arasında Makedonya'da düzenlenen eğitim semineri için hazırlamış olduğumuz bu çalışma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Sözleşmenin 3. maddesi kapsamında vermiş olduğu kararları ele almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi isnadın son duruşmada değiştirilmesi  nedeniyle savunma için yeterli zaman tanınmadığı ve bu nedenlede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesinin ihlal edildiği şikayetini ihtiva eden Akgöçmen / Türkiye davasına dair kararını 3 Haziran 2008 tarihinde açıkladı. 


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu, European Assocation of Lawyers for Democracy and World Human Rights (Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Hukukçular Derneği) ve Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından 8- 9 Mart 2008 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Yeni Avrupa'da İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı?" başlıklı uluslararası konferans için hazırlanan bu çalışma esas olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ulusal düzeyde gerektiği şekilde icra edilememesi nedeniyle ortaya çıkan sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerimizi içermektedir. 

Çevrenin korunması, özel hayat, aile yaşamı ve konuta saygı hakkına dair AİHM'in Giacomelli / İtalya başvurusuna ilişkin yayınlamış olduğu kararın özet çevirisi siteye eklenmiştir. 

Çevrenin korunması bağlamında sivil toplum kuruluşları ile basının rolüne dair önemli  tespitler içeren AİHM'in Vides Aizsardzibas Klubs / Letonya  kararının Türkçesi siteye eklenmiştir.  

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dair ilk kararlardan olan  E. A. Arrondelle / İngiltere başvurusuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun 13 Mayıs 1982 tarihli raporunun Türkçe çevirisi sitemize eklenmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 8 Ağustos 2006 tarihinde açıklanan ve uzun süreli göz altı nedeniyle AİHS m.5/3'ün ihlal edildiğini tespit eden D.A ve B.Y / Türkiye kararının Türkçe çevirisi sitemize eklenmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dağlı / Türkiye davasına ilişkin kararını 27.11.2007 tarihli basın bülteni ile duyurdu. Mahkeme kararında başvurucunun Sulh Ceza Mahkemesinde duruşma yapılmaksızın yargılanması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkını garanti altına alan 6.maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi.  

Bir döneme damgasını vuran ve sonuçlanması yıllarca süren sıkıyönetim mahkemeleri yargılamalarına ilişkin davalardan birisi olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ali Albayrak/ Türkiye kararının Türkçe çevirisi sitemize eklenmiştir.   

Gözaltı ve ilişkili işlemlerde şüpheli veya ifadesine başvurulan diğer kişelere ne şekilde davranılması gerektiğini, bu şahısların yaş, cinsiyet, eğitim, sağlık gibi kişisel özelliklerinin işlemleri yürüten resmi makamlarca dikkate alınmasının gerekli olduğunu ortaya koyan Fahriye Çalışkan / Türkiye davasına dair AİHM  kararının Türkçesi sitemize eklendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin türban konusundaki kararı (Leyla Şahin / Türkiye) yeni bir anayasal değişikliğe engel teşkil eder mi? Konuyla ilgili makalemiz siteye eklendi.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m.14 ile bağlantılı olarak m.8 ve 1 nolu Protokolün 1.maddesi) bağlamında aralarında resmi evlilik bağı olmaksızın yaşayan çiftlerin karşılıklı hakları (mülkiyet-miras) ve hayatta kalan eşin mağdurluk statüsünü tartışan AİHM'in Gavrikova / Rusya başvurusuna ilişkin kararının Türkçesi sitemize eklenmiştir.  

Bu çalışma 27-30 Mart 2007 tarihleri arasında Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenmiş olan "Hukuk Hizmetleri Aracılığıyla İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Konferansıiçin hazırlanmıştır.     

Konferans  Danimarka İnsan hakları Enstitüsü (DIHR) ile Kherson Regional Charity and Health Foundation (KHRCHF) tarafından Ukrayna Adalet Bakanlığının, ABA CEELI'nin (Ukrayna), Uluslararası Rönesans Vakfı (Ukrayna) ve Redress'in (İngiltere) işbirliği ile düzenlenmiştir. 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mülkiyet hakkını konu alan Ponomarenko / Rusya başvurusuna ilişkin yayınladığı kararın Türkçesi siteye eklendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin %10'luk seçim barajına ilişkin 30 Ocak 2007 tarihli Yumak ve Sadak / Türkiye başvurusuna ilişkin kararının Türkçesi siteye eklendi. 

İstanbul Protokolü üzerine Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Tabibler Odası tarafından İstanbul'da düzenlenen çalışma için hazırlanan "İşkencenin Önlenmesi Bağlamında Birleşmiş Milletler Mekanizmaları" adlı çalışma siteye eklendi.   

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin din ve vicdan hürriyetlerini değişik açılardan ele aldığı Agga / Yunanistan başvurusuna ilişkin yayınladığı kararın Türkçesi siteye eklendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin basının haber verme özgürlüğü ile özel hayata müdahalenin sınırlarının titizlikle analiz ettiği  Hannover (Prenses Caroline) / Almanya başvurusuna ilişkin kararının Türkçesi siteye eklenmiştir.     

21/08/06

Serkan Cengiz Hukuk Bürosu web sayfası yayına başladı.

Web sayfamız büromuzun tanıtımının yanı sıra uluslararası hukuk ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi alanında meydana gelen gelişmeleri hukukçular ve konuyla ilgilenen diğer kişi ve kuruluşlara en doğru şekilde aktarmayı amaçlamaktadır.